C02 en milieu


95% van alle wetenschappers is het er overeens: CO2 uitstoot door menselijke handelen is de oorzaak van klimaatverandering. Tijdens de COP 17 Conferentie in Parijs zijn de doelstellingen voor reductie van CO2 uitstoot internationaal verder aangescherpt. De bouw en gww zijn verantwoordelijk voor ruim 30% van alle CO2 uitstoot. Materiaalkeuze is voor de verduurzaming van de gww de meest voor de hand liggende, CO2 en kosten efficiente methode om CO2 te reduceren en daarmee als Nederland aan onze doelstellingen 2030 te voldoen.

Hout kan bijdragen aan het behalen van deze CO2-reductiedoeleinden van 40 % (tot 50% tov 1990) in 2030. Dit kan door a) hout te gebruiken als CO2 opslag, of 2) door hout te gebruiken als vervanging van materialen met een hoge(re) CO2 uitstoot. Bomen leggen CO2 vast in de vorm van hout. Dat is gemiddeld 900 kg CO2 vast per m3. Deze hoeveelheid CO2 wordt over de levensduur vast gelegd en draagt dan niet bij aan het broeikaseffect. Doordat bij verbranding of vertering een zelfde hoeveelheid vrijkomt als eerst door bomen in het hout werd vast gelegd is het gebruik van hout CO2-neutraal.De hoeveel CO2 die hout gedurende haar gebruiksduur vastlegt binnen een project kan bijvoorbeeld berekend worden met behulp van de rekentool: www.opslagCO2inhout.nl.

FIguur Netto CO2 uitstoot per m2 damwand - hout (3 houtsoorten) in vergelijking met staal en kunststof (virgin en gerecycled).

Verder hebben houtproducten een lage of zelfs negatieve CO2-uitstoot wanneer de hele levenscyclus, van winning tot afvalfase, wordt bekeken. Negatief wil zeggen dat er aan het einde van de levensduur meer energie wordt opgewekt dan er is verbruikt; deze energie spaart daarmee tevens fossiele brandstoffen; dit in tegenstelling tot alternatieve materialen (zie figuur ). Bij vervanging van andere materialen wordt de bijbehorende CO2 uitstoot voorkomen (gemiddeld 1.100 kg CO2 eq.per m3).

ZIe verder ook het Infoblad 'CO2 footprint van hout'.